Likvidácia azbestu

Naša firma realizuje profesionálne demontáže, chemickú fixáciu a likvidáciu azbestu a eternitu. Prácu vykonávajú naši vyškolení pracovníci podľa platných noriem a zákonov týkajúcich sa manipulácie s azbestom, či materiálmi s jeho obsahom.

Cena za likvidáciu azbestových materiálov je rôzna, pretože závisí od rôznych faktorov. Ako napríklad od m2, potreby pristavenia pomocných lešení, vzdialenosti najbližšej skládky nebezpečného odpadu a pod.

azbestová strecha
 
 

Čo je to azbest?

Azbest je prírodný materiál, ktorý je vysoko nebezpečný pre ľudský organizmus, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest. Vďaka jeho mimoriadnym vlastnostiam, ako napríklad odolnosť k vysokým teplotám, oxidácii, korózii, oderu, či ohybnosti našiel uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach. V súčasnosti je jeho používanie na Slovensku, ako aj v celej Európskej Únii, zakázané.

Likvidácia azbestu a eternitu

Azbest je považovaný za nebezpečný odpad, ktorý je škodlivý pre naše zdravie. Možným zdravotným rizikám spôsobenými týmto materiálom je možné predísť jeho likvidáciou.

Kde sa azbest nachádza?

 •  Strechy
 •  Krytinové škridle
 •  Stavebné fasády
 •  Steny (izolačné panely v medzistenách)
 •  Dekoratívne obklady a nátery
 •  Podlahové kachličky
 •  Podlahy s linoleom
 •  Kotly s tepelnou izoláciou
 •  Izolácia na oceľových konštrukciách budov
 •  Železničné kolajové vozidlá (vagóny)

Svojpomocné odstránenie azbestu môže mať nesmierne nebezpečné následky, tým pádom sú túto činnosť oprávnené vykonávať len špecializované spoločnosti. ZÁKON ZAKAZUJE likvidovať azbest svojpomocne. Tie musia disponovať kvalifikovanými odborníkmi a taktiež rôznymi nástrojmi a pomôckami priamo určenými na manipuláciu s týmto nebezpečným materiálom. Postup likvidácie azbestu je stanovené zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Eternit je cementová doska vystužená azbestovými vláknami, ktorá sa v minulosti úspešne presadila v stavebnom priemysle vďaka svojim atribútom. Je ľahký, nehorľavý, mrazuvzdorný, trvácny a lacný.

Staré eternitové strechy obsahujú karcinogénne mikrovlákna azbestu, ktoré sa pri manipulácii týchto strešných krytín uvoľňujú do ovzdušia a pri vdýchnutí následne ohrozujú naše zdravie.

Kde sa eternit používal?

 •  Strešné krytiny rodinných domov, chát, chalúp, či priemyselných objektov
 •  Obkladové dosky
 •  Potrubia

Likvidáciu a odvoz azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je možné realizovať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR. Prach, ktorý pri demolácii vzniká musí byť starostlivo odsávaný. Azbestový odpad musí byť transportovaný v nepriepustných obaloch v zakrytovaných vozidlách. Na skládke je taktiež nutné ho dostatočne prekryť, zhutniť a následne opäť prekryť ešte v ten deň ako bol uložený. Tento proces zabraňuje úniku azbestu v dôsledku veternej a vodnej erózie.